CLUBREGLEMENT 

 

Art. 1  aansluiting – trainingen – wedstrijden

 • Elke speler die wenst te spelen bij Rangers Opdorp dient aangesloten te zijn

bij deze club en de K.B.V.B

 • Geen speler zal speelgerechtigd zijn indien het jaarlijks lidgeld niet uiterlijk voor

één september voldaan is, spelers die aansluiten in de loop van het seizoen zullen

a rato het lidgeld dienen te betalen zoals voorzien zal worden door het bestuur.

Eens het lidgeld werd betaald wordt onmiddellijk de inschrijving t.a.v. de bond

officieël geregistreerd, de verzekering in orde gebracht en de nodige maatregelen

voor deelname voorzien zodat op vragen tot terugbetaling van het lidgeld – om welke

redenen ook – niet zal kunnen worden ingegaan aangezien alsdan reeds een groot

deel van de kosten werden gemaakt en betaald door de club.

 • Inzake een eventuele tussenkomst van de mutualiteiten m.b.t. het lidgeld zullen de

formulieren kunnen bekomen worden bij onze jeugdcoördinator

 • Voor de training ben je minstens 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig

zodat stipt op het aanvangsuur de trainingen kunnen beginnen

 • Bij thuis-en uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen
 • Aanwezigheid op training is verplicht, indien een speler door ziekte of andere

omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor een training of wedstrijd moet

hij de trainer verwittigen, liefst 24 uur voordien

 • De speler dient voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee te brengen

( vanaf U15 ), indien deze niet aanwezig is kan je niet deel nemen aan de wedstrijd.

 • Uiterlijk 30 min na het einde van training en of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten
 • Voor de veiligheid van onze jeugd vragen wij aan de ouders om hun kinderen te komen

afhalen na wedstrijd of training

 • Het is niet toegestaan om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen zonder schriftelijk akkoord

 

Art. 2 houding – sanctionering

 • De speler dient altijd en overal beleefd te zijn en dient medespelers, medestrevers,

scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met nodige respect te behandelen

 • Bij aankomst en vertrek geef je trainer en afgevaardigde steeds een hand.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd ook na een verlieswedstrijd
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk, negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd

worden, conflicten zullen in eerste instantie besproken worden met trainer en/of

jeugdcoördinator en betrokkene in aanwezigheid van de afgevaardigden.

Indien dit niet tot een oplossing zal leiden zal het bestuur betrokkene oproepen

 • GSM’s worden uitgeschakeld vanaf de speler de kleedkamer betreedt tot de trainer

het einde van de activiteit (training, wedstrijd) aangeeft

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden zullen spelers zich houden aan de richtlijnen

van de trainer en zich volledig inzetten, beslissingen van de trainer die als onaangenaam

worden ervaren kunnen besproken worden met de trainer ten vroegste na de eerst

volgende training

 • De beslissingen van de scheidsrechter moeten steeds aanvaard worden, kritiek op de

wedstrijdleiding wordt niet geduld

 • Bij wangedrag binnen of buiten de club en/of het niet naleven van dit reglement dient

dit gemeld te worden door de trainer, afgevaardigde aan het bestuur

 • Bij een door de KBVB opgelegde schorsing wegens ongeoorloofd gedrag kan de club

nog een extra sanctie opleggen als speler in kwestie zich niet aan het reglement

van de KBVB of interne reglement gehouden heeft

 • Door de club wordt verwacht dat spelers, trainers en afgevaardigden een passend

gedrag ten toon spreiden als vertegenwoordigers van de onze club

 • Indien een speler van U17 eventueel U15 een gele kaart krijgt wegens protest zal hij

zaterdag een thuiswedstrijd fluiten bij U7,U8 of U9 dit zal beoordeeld worden door

hun respectievelijke trainer

 

Art.3 hygiëne

 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen met bij voorkeur

gebruik van badslippers

 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armbanden, oorbellen, piercings ) gedragen

tijdens de training of wedstrijd, noch wordt er gebruik gemaakt van GSM’s

 

Art.4 kwetsuur

 • Bij een kwetsuur kan je op het secretariaat of online op de website een ongevalsaangifte

en info aangaande de te volgen procedure bekomen.

Deze dient binnen de zeven dagen volledig ingevuld bij De Kempeneer Karine,

Zwaluwstraat  te Malderen ingeleverd te worden

Communiceer de diagnose onmiddellijk ook aan de trainer

 

Art.5 verzorging en voeding

 • Alcohol, roken dienen ook vermeden te worden
 • Het wordt aangeraden om voor een training en/of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd

te nuttigen tevens het gebruik van koolzuurhoudende dranken worden afgeraden

 • Wanneer drugs of verboden middelen in het algemeen worden aangetroffen bij een

speler binnen- of buiten clubverband zal de betreffende speler onmiddellijk en definitief

door de club worden uitgesloten

 

Art.6 diefstal

 • Misdrijven als diefstal, inbraak zullen zonder uitzondering onmiddellijk aan de bevoegde

Instanties gemeld worden en betrokkene wordt met onmiddellijke ingang uit de bondslijsten geschrapt

 

Art. 7 kledij – materiaal

 • Iedereen die tijdig zijn lidgeld betaald heeft ,ontvangt van de club een sportieve

materiële tegemoetkoming nl. een volledige training

 • Het trainingspak dient te worden gedragen voor en na de wedstrijden of bij andere

clubactiviteiten

 • Wedstrijdkledij wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd doch het onderhoud

kan toebedeeld worden via beurtrol aan de ouders in samenspraak met trainer en

afgevaardigde

 • Scheenbeschermers zijn verplicht op training en wedstrijd en worden door de spelers

zelf aangekocht

 • Voetbalschoenen : tot en met U13 is men van bondswege verplicht om met vaste studs

te spelen, naargelang de weersomstandigheden heeft men steeds aangepast schoeisel

 • Voetbalschoenen dienen degelijk onderhouden te worden, proper bij training-wedstrijd
 • In de winter is het verplicht met lange broek te trainen
 • Geen enkele speler mag het materiaalhok betreden zonder trainer

 

Art. 8 infrastructuur

 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en te douchen, er wordt

niet met de bal gespeeld tegen de infrastructuur

 • De voetbalschoenen moeten buiten gereinigd worden, dit gebeurd niet in de kleedkamers omdat buiten kraantjes staan en een borstel om deze te reinigen
 • Het reinigen van de kleedkamers gebeurd door trainer of afgevaardigde tot cat. U9,

de andere cat. volgens beurtrol van de spelers

 • Bij thuiswedstrijden dient men ook de kleedkamers van de bezoekers te kuisen
 • Het trainingsmateriaal zal volgens eventueel beurtrol steeds naar het trainingsveld

gedragen worden en na de training wordt het trainingsmateriaal voor het materiaalkot

geplaatst zodat de trainer alles degelijk kan terug zetten

 • Verplaatsbare doelen worden na de training op de voorziene plaatsen gezet
 • Er wordt niet aan doelen, doelnetten of omheining gehangen
 • Vernielingen aan de kleedkamers od aan de accommodatie in het algemeen kunnen

sancties tot gevolg hebben, kosten voor herstel van opzettelijk toegebrachte schade

zullen steeds doorgerekend worden aan betrokkene

 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor :
 • diefstal
 • ongevallen of beschadigingen die zich zouden voordoen op de parking

 

Art.9   houding toeschouwers

 • ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden

en in de kantine, toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het

jeugdvoetbal maar wel wordt verwacht dat onze supporters zich steeds waardig trachten

te gedragen en dit in al zijn facetten.

 • Bij problemen zal de betrokkene opgeroepen worden en kan een sanctie worden opgelegd in de vorm van een stadionverbond

 

Art.10  ouders

 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind

vooral bij tegenslagen en teleurstellingen

 • Sportief gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere technische aspecten
 • Coaching gebeurd door de trainer en niet door de ouders
 • Het betalen (door de ouders) van jeugdspelers voor de geleverde prestatie (premie voor

doelpunten ) is uit den boze

 • Uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen en of wedstrijden te verbieden
 • Uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de

verantwoordelijke personen mede te delen, belangrijk voor de sfeer in de club

 • Tracht rekening te houden met de data van geplande wedstrijden en/of tornooien
 • Hulp bij de activiteiten van de club, is steeds welkom

 

Art.11 transfers

 • De club hanteert de politiek dat er buiten de door de KBVB voorziene transferperiode

( art.908 KBVB-reglement ) zeker geen transfers mogelijk zijn !